REGULAMIN PROGRAMU „GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY”

1. Celem programu jest udzielenie naszym Klientom gwarancji najniższej ceny na wybrane oferty nieruchomości, według zasad określonych niniejszym Regulaminem.

2. Organizatorem Programu jest firma Aspect Tomasz Barski z siedzibą w Żorach, ul.Kościuszki 18, 44-240 Żory, zwana dalej Aspect, Aspect Nieruchomości lub Organizatorem.

3. Program został wdrożony we wszystkich biurach sieci Aspect Nieruchomości na terenie Polski.

4. W Programie mogą wziąć udział wyłącznie Klienci Aspect Nieruchomości, którzy mają podpisaną aktualną umową pośrednictwa i dodatkowo spełnią warunki określone niniejszym regulaminem.

5. Warunkiem uzyskania możliwości do nabycia po niższej cenie prawa do nieruchomości (własność, najem, dzierżawa) jest wykazanie przez Klienta, iż w stosunku do oferty nieruchomości objętej gwarancją najniższej ceny, istnieje oferta nieruchomości porównywalna, dostępna w innym biurze nieruchomości za niższą cenę. Porównywalna oferta nieruchomości to taka, która dotyczy tego samego typu transakcji (sprzedaż, najem, dzierżawa), posiada taką samą lokalizację, a oferowana nieruchomość należy do tego samego właściciela jak oferta objęta gwarancją najniższej ceny, dostępna w sprzedaży na terenie Polski w biurach nieruchomości nie należących do sieci Aspect Nieruchomości.

6. W celu nabycia (w tym kupna, najmu lub dzierżawy) nieruchomości w cenie oferty porównywalnej (oferty objętej programem gwarancja najniższej ceny w Aspect), należy udać się do biura nieruchomości Aspect, z którego pochodzi określona oferta nieruchomości, wraz z:

a. wydrukowaną ofertą, potwierdzającą, że dana oferta objęta jest gwarancją najniższej ceny w Aspect Nieruchomości;

b. wydrukowaną ofertą porównywalną, potwierdzającą oferowanie jej do sprzedaży, najmu lub dzierżawy przez inne biuro nieruchomości.

Wydruki określone w punktach a i b muszą być opatrzone tą samą datą wydruku.

Do żądania nabycia (w tym kupna, najmu lub dzierżawy) w niższej cenie oferty objętej gwarancją najniższej ceny nie uprawniają wydruki, na których utrwalone zostały oferty z różnych okresów sprzedaży, dłuższych niż 30 dni kalendarzowych, ofert bezpośrednio oferowanych przez właściciela lub pełnomocnika, oraz ofert, które nie zostały potwierdzone przez właściciela oferowanej nieruchomości.

Wydruki niekompletne, z niepełnymi danymi, które w sposób jednoznaczny uniemożliwiają identyfikację pochodzenia oferty lub innych danych niezbędnych do stwierdzenia spełnienia warunków niniejszego regulaminu nie będą uwzględniane.

7. Pracownik biura nieruchomości Aspect, dokona weryfikacji przedstawianych przez Klienta wydruków, potwierdzi zgodność i aktualność oferty porównywalnej z właścicielem nieruchomości. Jeżeli cena oferty objętej gwarancją najniższej ceny w Aspect będzie wyższa niż w cena produktu porównywalnego, Klient otrzyma gwarancję nabycia tej oferty w takiej samej cenie za pośrednictwem firmy Aspect Nieruchomości i będzie mógł zrealizować zakup w niższej cenie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

8. Każdy Klient może wziąć udział w Akcji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

9. Złożenie przez Klienta podpisu na oświadczeniu woli nabycia nieruchomości jest równoznaczne z wzięciem udziału w Programie oraz z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.

10. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień przysługujących Klientowi na podstawie obowiązującego prawa.

11. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona w okresie trwania Programu na stronie www.aspect.info.pl

12. Regulamin Programu jest jedynym dokumentem określającym zasady jego przeprowadzania.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu oraz do odwołania Programu.